wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Kontakt

  • Jodłowski Jarosław
    NIP: 966-045-43-73

  • E-mail:info@bramsklep.pl
  • Telefon733-106-106
  • Godziny działania sklepu
    pon. - pt.: 7.00 - 15.00
    sob. - niedz.: nieczynne

Promocje

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO62,00 zł59,00 zł brutto47,97 zł netto

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO62,00 zł59,00 zł brutto47,97 zł netto

ATI 3000 napęd Came pełny zestaw automat do 6 m

ATI 3000 napęd Came pełny zestaw automat do 6 m2 739,00 zł brutto2 226,83 zł netto

Bateria do PILOTA NICE SMILO SM2 SM4 L1028F

Bateria do PILOTA NICE SMILO SM2 SM4 L1028F4,99 zł3,99 zł brutto3,24 zł netto

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO

Antena do bramy CAME TOP A433N SPACE TOP KIARO62,00 zł59,00 zł brutto47,97 zł netto

Polecamy

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego www.bramsklep.pl

 

I. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.
Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem 
Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3.
Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firm
a kurierska GLS Poland Sp. z o.o.
b) Inpost Paczkomaty Sp z o.o.
4.
Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w 
Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
5.
Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, 
której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
6. Konsument - klient o którym mowa w art.22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującaprzedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
7. Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
8. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9.
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i 
korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
10. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.bramsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 
12. Sprzedawca - Jodłowski Jarosław z siedzibą w Białymstoku, ul. Jęczmienna 1, 15-171 Białystok, wpisana do Rejestru REGON pod numerem 051992766 , NIP 9660454373, e-mail: info@bramsklep.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
13. Towar - oznacza produkt prezentowany i oferowany w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15.
Umowa - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 

II. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym bramsklep (zwany dalej: Sklepem Internetowym”) prowadzony jest przez firmę Jodłowski Jarosław z siedzibą w Białymstoku, ul. Jęczmienna 1, 15-171 Białystok (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru REGON pod numerem 051992766, NIP: 9660454373.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
3. Sprzedawca posiada wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym:
- prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu,
- prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich),
- majątkowe prawa autorskie.
Korzystanie z tych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
4.Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa w co najmniej następujących wersjach: Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26 lub Safari 5 albo nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", który ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Pliki "cookies" podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca zwraca jednak uwagę na fakt, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
6. Klient w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, zobligowany jest do posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
7.
Klient w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, zobligowany jest do posiadania aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
9. 
Sprzedawca oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


III. Rejestracja

1. Klient w celu utworzenia Konta Klienta, obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest
warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.
Klient w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4.
Klient w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5.
Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Po wyrażeniu takiej zgody Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta o celu zbierania jego danych osobowych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.
Klient może w każdej chwili zgodę cofnąć, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres Sprzedawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.
Klient po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie Rejestracji następuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, Klient natomiast uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


IV. Procedura składania zamówienia Towaru

1 .Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej
co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w dniach i godzinach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk "DODAJ DO KOSZYKA" . Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności oraz sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu,
korzysta z numeru telefonicznego podanego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w celu dokonania zamówienia przez telefon podaje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
korzysta z adresu e-mail podanego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w celu dokonania zamówienia przesyła wiadomość do Sprzedawcy, w której podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust.
6, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera:

- dane rejestrowe Sprzedawcy,
- cenę wybranych Towarów,
- możliwe formy płatności,
- sposób Dostawy wraz z jego kosztem,
- informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży,
- informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła
potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
11.. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.


V. Płatności

 

1. Ceny Towarów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
c) gotówką oraz płatność kartą w siedzibie przy odbiorze towaru w Białymstoku.

3. Klient, który wybrał płatność w formie przedpłaty, powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.


VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej.

2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do 
Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach 
roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu. 
5. W dniu wysłania Towaru do Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
6. Klient podczas odbioru Towaru zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy 
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
8. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, jak również spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru. 
9. Zakłada się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do
dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych. 
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
11. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane 
Towary.


VII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego. 

4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym prze Sprzedawcę . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres , na adres poczty elektronicznej, numer telefonu
6. Klient celem rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar, dołączając do niego w ramach możliwości dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt.5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia  wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna  się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 

VIII. Reklamacje dotyczące działania Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. 
3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres: Jodłowski Jarosław, ul. Jęczmienna 1, 15-171 Białystok, na adres poczty elektronicznej:info@bramsklep.pl, numer telefonu: 733-106-106
4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, numer dokumentu sprzedaży, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


IX. Gwarancja

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź 
dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji
oraz czasu na jaki 
została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

X. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w 
posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
3. Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze 
jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie to sporządzone w formie pisemnej można wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,  którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: bramsklep.pl Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego 
ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane  przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku kiedy, Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia 
Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu 
Towaru.
10.Jeżeli Towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, 
Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące następstwem korzystania z 
niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Konsument powinien dołączyć do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub do Towaru otrzymany uprzednio Paragon lub Fakturę VAT. 
14. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Zwrotom, tym samym odstąpieniu od umowy zgodnie z ustawą konsumencką nie podlegają produkty z 
dostępnością określoną jako "Na zamówienie", gdyż są to produkty nietypowe, sprowadzane tylko na zamówienie konkretnego Klienta.

XI. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: 

a) Prowadzenie Konta Klienta;
b) Formularz kontaktowy;
c) Newsletter;
d) Zamieszczanie opinii.
2.Usługi wskazane w punkcie 10 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany form, rodzaju, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i charakteryzuje się udostępnieniem Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta,, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
6. Usługa Formularz kontaktowy służy do wysyłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy może nastąpić w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

8.Usługa Newsletter dostępna jest dla każdego Klienta, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną. Klient podczas Rejestracji może dodatkowo zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
9. W ramach usługi Newsletter Sprzedawca przesyła, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter otrzymują od Sprzedawcy wszyscy Klienci, którzy dokonali subskrypcji.
10. Każdy Newsletter kierowany do określonych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki a także informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
11. Klient w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

12. Usługa Zamieszczanie opinii pozwala Klientom posiadającym Konto Klienta na publikację na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów.
13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii
może nastąpić w każdej chwili, a polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, jeżeli Klient:w szczególności :
a) działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
b) narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
c) łamie zabezpieczenia Strony Internetowej lub stosuje inne działania hakerskie.
Sprzedawca powiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.


XII. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści


1. Klient zamieszczając treści oraz udostępniając je dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w
pkt. 11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) zezwala na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d)wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt.11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt.11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z
pkt.13 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w
pkt.11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
b) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d)pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6.
Sprzedawca w przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt.13 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w pkt.11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.XIII. Zgłaszanie naruszenia praw lub zagrożenia

1. W sytuacji, gdy Klient lub inna osoba albo podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, ma prawo powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2.
Powiadomienie o potencjalnym naruszeniu, skutkuje podjęciem przez Sprzedawcę niezwłocznych działań mających na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


XIV. Cookies

1. Sprzedawca w ramach funkcjonowania oraz udostępniania Sklepu internetowego zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w Cookies. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego Cookies są gromadzone i przechowywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
2. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Cookies oraz mającym do nich dostęp.
3. Sprzedawca wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu, takich jak:
a) dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez umożliwienie Cookies rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego specyfikacji celem poprawnej publikacji strony internetowej Sklepu internetowego;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, z zastrzeżeniem anonimowości statystyk;
c) zapewnienia możliwości logowania do Konta klienta;
d) utrzymania logowania Klienta do Konta klienta na każdej kolejnej stronie lub podstronie Sklepu internetowego.

4. Klientowi przysługuje prawo do wyłączenia obsługi „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.


XV. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Jodłowski Jarosław, ul. Jęczmienna 1, 15-171 Białystok, NIP: 9660454373, REGON: 051992766 (dalej również jako bramsklep.pl).
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest:
a) Umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz Umowy sprzedaży; lub
b) zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie Rejestracji, składania lub realizacji Zamówienia, korzystania z Usług elektronicznych lub zawierania Umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach.
3. Dane osobowe Klientów podane w trakcie Rejestracji, Zamówienia lub w Zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu:

a) obsługi Konta klienta,
b) udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego,
c) realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy,
d) realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na Towary,
e) świadczenia Usług elektronicznych.

4. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. Dane osobowe Klienta we wskazanym zakresie mogą być przekazywane dalej następującym odbiorcom:
a) firmom kurierskim dostarczającym Towar do Klienta;
b) serwisowi (w przypadkach dotyczących Sprzętu elektrycznego)
c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi:

- księgowo-rachunkowe;
- informatyczne;
- doradztwa prawnego lub podatkowego;

5. Obowiązkiem Sprzedawcy jest chronienie przekazanych mu Danych osobowych oraz dołożenie wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
6. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zasadach wskazanych w RODO. Klient w każdym czasie ma prawo wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


XVI. Rozwiązywanie sporów

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie sporów zaistniałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


XVII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sklepu.
3. W przypadku zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą. W odniesieniu do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w treści obowiązującej w dacie zawarcia transakcji.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniany w siedzibie Sprzedawcy.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
6. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku z konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmie starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 


Przejdź do strony głównej
alt
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies i na na naszą politykę prywatności - czytaj więcej
Nie pokazuj więcej tego komunikatu